Kategórie

Vydavatelia

Odber noviniek

Informácia pre dotknuté osoby GDPR

 

Ochrana osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ:

 

Business Intelligence Club, o.z., Kladnianska 1, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 42256020. (ďalej len „prevádzkovateľ")

 

2. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete, že vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR") a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová a fakturačná adresa, telefonický kontakt (ďalej len „osobné údaje") prevádzkovateľom.

 

Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

 

Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu päť rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí, ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 nariadenia GDPR.

 

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu gdpr@prohuman.sk.

 

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 nariadenia GDPR a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

 

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosobagdpr@prohuman.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa s označením „zodpovedná osoba GDPR".

 

2.1 Účel poskytnutia údajov

Účel poskytnutia údajov je objednávka a kúpa topvaru na http://knihy.prohuman.sk

 

2.2 Aké údaje zbierame pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby ju vrátiť).

 

3. Ako údaje používame

Údaje, ktoré ste nám poskytli, využívame na nasledovné účely:

 

3.1 Poskytovanie našich služieb

Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky pri kúpe, používame na jej vybavenie. Tieto údaje potrebujeme aj pre naše účtovné a fakturačné spracovanie a taktiež pre doručenie zásielky.

 

3.2 Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje získané pri nákupe používame na zasielanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb, alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Vaše kontaktné údaje, ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame takisto v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

 

4. Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame takisto na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 

4.1 Cookies

Súbory cookies sú kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.

Jednotlivé cookies majú rôzny čas „trvanlivosti" - rôznu lehotu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa z vášho zariadenia vymažú po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

 

4.2 Prečo používame cookies

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie, napr. v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame aj s cieľom zlepšenia užívateľského zážitku.

rn

Súbory cookies môžu zaznamenávať aj ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.

Používame analytické cookies, ktoré slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju pre vás vedeli spraviť čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov), a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics -Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

4.3 Ako viete obmedziť používanie cookies

Existuje možnosť spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie. Je to napríklad nastavenie internetového prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby správne fungovať.

 

5. Právne základy

Musíme vás informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

  • Plnenie zmluvy - v prípade objednania tovaru.
  • Plnenie našich zákonných povinností - pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory či vykonávanie rozhodnutí.

 

6. Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou situácií opísaných nižšie:

 

6.1 Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke z e-shopu zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta, a. s. - Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, www.posta.sk

Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. - Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 35 834 498

 

6.2 V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Dodržiavajú pri tom všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

 

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Google Ireland Limited (Google analytics) - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Viac...

WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928

 

6.3 Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme takisto uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali svoje nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu nad našou činnosťou, zodpovedné za riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši účtovní poradcovia a audítori.

 

6.4 Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

 

6.5 Ako dlho údaje uchovávame

Úchovávanie objednávok tovaru a faktúr na čas potrebný na ich spracovanie a na čas definovaný zákonom ohľadom uchovávania účtovných dokladov teda 10 rokov odo dňa realizovania objednávky.

Uchovávanie Vášho prihlasovacieho účtu do obchodu http://knihy.prohuman.sk počas 5 rokov.

 

6.6 Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame a na aký účel, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

 

6.7 Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša inštitúcia o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť právo priamo nás požiadať o ich opravu na adrese gdpr@prohuman.sk. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

 

6.8 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
  • odvoláte súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
  • na základe vašej konkrétnej situácie namietnete proti spracúvaniu svojich osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu, keď neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietnete proti spracúvaniu na účel priameho marketingu;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 

6.9 Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

6.10 Podávanie sťažností

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

6.11 Neposkytnutie súhlasu

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak nám však tento súhlas neudelíte, nebudeme môcť zrealizovať dodanie tovaru či vystavenie faktúry.

 

7. Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov Business Intelligence Club, o.z., Kladnianska 1, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 42256020.

V prípade ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť svoje práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese gdpr@prohuman.sk alebo písomne na adrese našej inštitúcie.