Kategórie

Vydavatelia

Odber noviniek

 

Platobné podmienky

Platba vopred - platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa Odberateľov, ktorí nemajú pridelený limit alebo je ich kredit limit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech Odberateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 4 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším odberateľom.

Platba v hotovosti - Odberateľ môže tovar uhradiť v hotovosti v sídle Dodávateľa a jeho prevádzkach, pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný daňový doklad.

Platba realizovaná po dodaní tovaru - v prípade, že Odberateľovi bol pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

Úhrada dobropisu - v prípade, že Odberateľ má vystavený dobropis od Dodávateľa, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá Odberateľ neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Dobierka – zásielka tovaru doručená prostredníctvom kuriérskych alebo poštových služieb na miesto určené Odberateľom. Odberateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu pri prevzatí tovaru.

Spôsob platby za objednaný tovar závisí od požadovaného spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania. Odberateľ je povinný uhradiť poplatok za dobierku. Spôsob dodania dobierkou nie je možné uplatniť v čase, kedy Odberateľ neuhradil svoje záväzky z predošlého obchodovania s Dodávateľom alebo bol jeho kredit zablokovaný. Ak osoba oprávnená prevziať zásielku odmietne bez udania dôvodu uhradiť kúpnu cenu a/alebo nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám) je Dodávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR s DPH za každý 1ks objednaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Dodávateľovi vznikla.