Kategórie

Vydavatelia

Odber noviniek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


platné a účinné odo dňa 25.05.2018 pre elektronický obchod http://knihy.prohuman.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom v oblasti predaja kníh medzi spoločnosťou Business Intelligence Club, o.z.. a jej obchodnými partnermi prostredníctvom webovej stránky http://knihy.prohuman.sk  (ďalej len “Webová stránka“). Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa potvrdzuje, že sa oznámil s týmito VOP Dodávateľa, ktorých nevyhnutnú súčasť tvorí reklamačný poriadok Dodávateľa, a že s nimi súhlasí.

 

Neodeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, ktorá upravuje spracovávanie osobných údajov pri nákupe je Informácia pre dotknuté osoby GDPR.1 Výklad a význam pojmov


VOP - sa riadia právne vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom. Ustanovenia VOP platia v prípade, ak Zmluva o obchodných vzťahoch neupravuje situáciu v existujúcom zmluvnom vzťahu, prípadne také ustanovenie chýba alebo zmluvné strany nepredpokladali existenciu takej situácie. VOP sú zverejnené na Webovej stránke Dodávateľa a v sídle Dodávateľa, resp. v jeho prevádzkarni.


Kontaktná adresa a pracovná doba Dodávateľa - Business Intelligence Club, o.z.,  Sídlo: Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov. Prevádzka E-commerce je dotupná na Webovej stránke 24hodín 7 dní v týždni s výnimkou technických odstávok pre vykonanie údržby alebo technickú poruchu. Kontaktné telefónne čísla sú dostupné v pracovných dňoch v čase 9:00 – 18:00, v sobotu 9:00 – 11:30. Kontaktný e-mail: knihy@prohuman.sk s odpoveďou do 24hod.

Odberateľ - fyzická alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky.

 

Odberateľské ceny - aktuálne ceny pre Odberateľa. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na Webovej stránke. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam Dodávateľa, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s Odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Odberateľských cien. Dojednanú cenu však nie je možné meniť po prijatí objednávky Odberateľa, okrem prípadu, ak iné ustanovenie Zmluvy a VOP neustanovuje inak alebo ak sa objednaný tovar už nenachádza na sklade a je na objednanie. Odberateľ bude o zmene ceny informovaný.

Úhrada - dátumom úhrady/platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Dodávateľa, resp. deň kedy bola v hotovosti uhradená do registračnej pokladne. Storno tovaru zaplateného cez registračnú pokladňu, musí byť finančne vysporiadané v deň vrátenia tovaru na sklad.

Splatnosť vystavených faktúr je 7 kalendárnych dní od vystavenia. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť na základe žiadosti Odberateľa, resp. dohodou zmluvných strán. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne Odberateľa. V prípade, že Odberateľ je v omeškaní s úhradou faktúr, Dodávateľ si vyhradzuje právo splatnosť znížiť opäť na štandardných 7 kalendárnych dní.

Finančné náklady - Dodávateľ umožňuje rozsiahlejšie financovanie odberateľských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr. Model financovania je založený na oddelení ceny tovaru od nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov (predĺžená splatnosť).

Úroky z omeškania - v prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákona platného v prvý deň omeškania Odberateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania.

E - commerce objednávka - tovar je možné objednať prostredníctvom Webovej stránky Dodávateľa. Pridelenie prvotného užívateľského prístupu na internetovú stránku Dodávateľa zabezpečuje registračný formulár na Webovej stránke.. Registrovaný, ktorý obdržal prístup na internetovú stránku si môže zmeniť svoje prihlasovacie údaje. Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky možné dopady spôsobené nekorektnosťou dát v kontaktoch Odberateľa. Súčasne je Odberateľ povinný zaviesť všetky bezpečnostné opatrenia, aby nebolo možné informácie o kontaktoch a ich prístupových nastaveniach zneužiť. Odberateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené zneužitím kontaktov Odberateľa. Dodávateľ je oprávnený na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky uplatniť špeciálne zľavy alebo ponúknuť týmto spôsobom k odberu tovar, ktorý je pri ostatných formách objednávky nedostupný. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť tovar Dodávateľovi bez uvedenia dôvodu a požadovať zaň finančnú náhradu.

Štandardná forma objednávky – vloženie tovaru do košíka a potvrdenie objednávky na Webovej stránke.

Dodací list - Dodávateľ vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom Odberateľovi. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a identifikácia, či daný tovar má registrované sériové číslo.

Zoznam sériových čísel - Dodávateľ vystaví zoznam sériových čísel, ak daný tovar má registrované sériové číslo. Tento zoznam je neoddeliteľnou súčasťou dodacieho listu.

Faktúra - daňový doklad, Cash doklad – na tovar objednaný u Dodávateľa sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Zároveň obsahuje identifikačné údaje Odberateľa podľa registrácie Odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku Odberateľa, spôsob dopravy a primárny kontakt. Cash doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle, resp. prevádzkach Dodávateľa a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti. Štandardne sa faktúra odosiela Odberateľovi e-mailom a s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru Odberateľ dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru.

Tovarový dobropis - vystavuje sa Odberateľovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany Odberateľa alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených Dodávateľom a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na zľavu.

2. Niektoré ustanovenia o objednávke a dodaní tovaru

Odberateľ je oprávnený objednávať ním určené množstvo tovaru len spôsobom a v súlade s cenovou tvorbou Dodávateľa (ďalej len “objednávka“). Odberateľ zasiela objednávku tovaru prostredníctvom Webovej stránky, po zadaní prideleného registračného čísla a loginu Odberateľa. Objednávka Odberateľa podľa objednávkového formulára zverejneného na Webovej stránke Dodávateľa musí obsahovať:


a) Meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefón, e – mail, adresu pre doručenie a fakturačnú adresu.  V prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo/miesto podnikania  a v poznámke uviesť, IČO ak bolo pridelené, v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby identifikačné číslo známe v štáte registrácie, identifikáciu osôb (titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, prípadne telefonický, resp. mailový kontakt) oprávnených konať v mene právnickej osoby, resp. identifikáciu zodpovedného zástupcu v prípade fyzickej osoby – živnostníka,),

b) špecifikáciu tovaru, spôsob balenia a požadované množstvo,

c) podmienky dodania tovaru (miesto určenia a dátum odberu).

Objednávka Odberateľa sa stáva pre Odberateľa záväznou okamihom jej odoslania. Bezodkladne po akceptácii objednávky a príprave tovaru na odoslanie (resp. osobné prevzatie) je Dodávateľ povinný vytlačiť dodací list obsahujúci špecifikáciu tovaru objednaného Odberateľom. Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky e-mailom zo strany Dodávateľa. Pri objednávke tovaru je Odberateľ povinný uviesť akceptovaný spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal. Dodávateľ spôsobom určeným Odberateľom doručí tovar na Odberateľom určenú adresu.

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek Odberateľa. V odôvodnených prípadoch je Dodávateľ oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť vopred odsúhlasený Odberateľom.


Odberateľ nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po čase, kedy bola potvrdená Dodávateľom.

Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené (tzv. kredit hold) v prípade, kedy Odberateľ nemá uhradené predchádzajúce objednávky tovaru. Odberateľ nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok. Tovar, ktorý je momentálne na sklade je rezervovaný podľa objednávok pre Odberateľa po dobu 4 pracovných dní. Ak sa tento stav nevyrieši do termínu 4 pracovných dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho Odberateľa. Možnosťou riešenia je okamžitá žiadosť e-mailom na adresu knihy@prohuman.sk o zvýšenie kreditu adresovaná zodpovednému zamestnancovi Dodávateľa alebo okamžitá úhrada starších faktúr / predfaktúr pred termínom splatnosti.

Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené (tzv. payment hold) v prípade, kedy Odberateľ má minimálne jednu faktúru po splatnosti dlhšie než 5 dní. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach. Nie je umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti.

V súvislosti s uplatnením ,,kredit hold“ a ,,payment hold“ Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým Odberateľovi vznikla.

Miesto dodania stanovuje na základe objednávky Odberateľ. Odberateľ je oprávnený uviesť okrem jeho bydlika, resp. miesta podnikania aj iné miesto dodania tovaru, resp. skutočnosť, že tovar prevezme osobne ak je osobný odber  na strane Dodávateľa možný. Spôsob dodania tovaru dobierkou je oprávnený použiť Odberateľ aj v prípade, že nemá pridelený kredit, avšak záväzky z predošlého obchodovania vysporiadal v lehote splatnosti. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednávky na miesto dodania, resp. vyskladnenie v skladových priestoroch Odberateľa. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na miesto dodania zabezpečí Dodávateľ podľa podmienok uvedených v bode 7 VOP. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje daňový doklad, prípadne návod na používanie výrobku a záručný list.

Pokiaľ je tovar riadne doručený, dátum predaja musí zodpovedať dátumu uvedenému na daňovom doklade. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na daňovom doklade bude reklamačné oddelenie Dodávateľa považovať reklamáciu za neoprávnenú. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje vždy daňový doklad, prípadne návod na používanie výrobku alebo i záručný list.

Pri prevzatí tovaru je Odberateľ povinný bezodkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru.

V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je Odberateľ povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný dodať tovar Odberateľovi v lehote 10 pracovných dní. Do uvedených lehôt sa započítavajú len pracovné dni. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť okamihom odoslania objednávky.

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Dodávateľa realizované v uvedenom termíne. V prípade, že Dodávateľ si je vedomý možnosti omeškania upozorní Odberateľa na túto skutočnosť. Zároveň oznámi náhradný termín dodania tovaru. Odberateľ nie je oprávnený uplatniť náhradu škody z prípadného omeškania Dodávateľa. Ak Dodávateľ nedodá tovar ani v náhradnom termíne, je Odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3  Cena tovaru

Cena tovaru zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených na Webovej stránke Dodávateľa.

4 Platobné podmienky

Platba vopred - platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa Odberateľov, ktorí nemajú pridelený limit alebo je ich kredit limit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech Odberateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 4 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším odberateľom.

Platba v hotovosti - Odberateľ môže tovar uhradiť v hotovosti v sídle Dodávateľa a jeho prevádzkach, pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný daňový doklad.

Platba realizovaná po dodaní tovaru - v prípade, že Odberateľovi bol pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

Úhrada dobropisu - v prípade, že Odberateľ má vystavený dobropis od Dodávateľa, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá Odberateľ neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Dobierka – zásielka tovaru doručená prostredníctvom kuriérskych alebo poštových služieb na miesto určené Odberateľom. Odberateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu pri prevzatí tovaru.

Spôsob platby za objednaný tovar závisí od požadovaného spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania. Odberateľ je povinný uhradiť poplatok za dobierku. Spôsob dodania dobierkou nie je možné uplatniť v čase, kedy Odberateľ neuhradil svoje záväzky z predošlého obchodovania s Dodávateľom alebo bol jeho kredit zablokovaný. Ak osoba oprávnená prevziať zásielku odmietne bez udania dôvodu uhradiť kúpnu cenu a/alebo nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám) je Dodávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR s DPH za každý 1ks objednaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Dodávateľovi vznikla.

Dodávateľ je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam Odberateľa v rámci obchodovania podľa dojednaných zmluvných podmienok.

5  Zabezpečenie pohľadávok Dodávateľa

Kredit limit
Dodávateľ je oprávnený poskytnúť kredit limit jednotlivým Odberateľom a zaistiť ho zabezpečovacími prostriedkami, z dôvodu zminimalizovania rizík pri platobnej neschopnosti Odberateľa (odplatné postúpenie pohľadávky, vystavenie zmenky, ručenie, zriadenie a vznik záložného práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, uznanie dlhu,...). Výber zabezpečovacieho prostriedku na základe posúdenia majetkovej bonity Odberateľa určuje Dodávateľ.

Penále
Neskoré úhrady faktúr sú Dodávateľom penalizované penalizačnou faktúrou. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci Odberateľ uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti.

6 Nájom tovaru

Odberateľovi, ktorý má pridelený kredit a nemá pozastavené dodávky tovaru je možné poskytnúť službu nájmu tovaru na skúšanie a predvedenie koncovému zákazníkovi. Žiadosť o nájom tovaru musí byť písomná a musí obsahovať rovnaké údaje ako pri objednávaní tovaru. Doba nájmu nesmie presiahnuť dobu splatnosti faktúr. Pri prevzatí predmetu nájmu obdrží Odberateľ aj faktúru (daňový doklad) s aktuálnou cenou tovaru. Po korektnom vrátení nepoškodeného tovaru bude táto dobropisovaná a zákazník dostane faktúru za prenájom. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nájom tovaru alebo skrátiť dobu nájmu.

Odberateľ je povinný najneskôr v posledný deň nájmu tovar vrátiť naspäť Dodávateľovi na sklad. Na vrátený a nepoškodený tovar bude vystavený dobropis. Pokiaľ Odberateľ nevráti tovar načas, je povinný uhradiť celú sumu tovaru na základe už vystavenej tovarovej faktúry. Tovar zostáva až do uhradenia vlastníctvom Dodávateľa. Vrátenie tovaru musí byť vždy písomne potvrdené zamestnancom skladu Dodávateľa.

Za užívanie tovaru je povinný Odberateľ uhradiť nájomné v nasledujúcich sadzbách:


a) jednorazová čiastka nájomného - cena tovaru do 10 EUR bez DPH za kus........ 2 EUR,
b) jednorazová čiastka nájomného - cena tovaru nad 10 EUR bez DPH za kus.... 2% z ceny tovaru + denné nájomné..........1,5% z ceny tovaru, minimálne však 5€.

Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú Odberateľovi účtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce Dodávateľa na opravách sa stanovuje na 25,00 EUR bez DPH za jednu hodinu. Ak je s užívaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je Odberateľ povinný uhradiť nový spotrebný materiál. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

7 Doprava

Odberateľ uhradí náklady za dopravu:

Spôsob dopravy  Objednávka do 15,00€ Objednávka nad 15,01€
Doprava kuriérom v SR 6€  6€
Doprava na dobierku v SR  2,80€ 3,70€

Dopravu poštou (balík, listová zásielka), úhrada je bankový prevod.

 2,40€ 3,30€


Riešenie problémov pri dodávke :
Ak Dodávateľ vyexpeduje Odberateľovi iný tovar, ako je uvedené v dodacom liste, alebo počet kusov je vyšší ako počet ks na dodacom liste, je povinný Odberateľ túto skutočnosť oznámiť ihneď najneskôr do 24 hodín Dodávateľovi mailom na nasledovnú adresu: knihy@prohuman.sk a dohodne si so zástupcami Dodávateľa ďalší postup. Zároveň obratom predmetný tovar zámeny (alebo vyšší počet ks), najneskôr do troch pracovných dní vráti naspäť Dodávateľovi na jeho náklady (doprava na náklady príjemcu) a to podľa pokynov Dodávateľa. Tovar nesmie byť rozbalený a ani nijakým spôsobom poškodený. K tovaru priloží Odberateľ kópiu dodacieho listu / Faktúry s vyznačenou nezrovnalosťou.

Reklamácia zlej dodávky pri tovare:
Pri osobnom odbere tovaru v sídle firmy je Odberateľ povinný si skontrolovať preberaný tovar s Dodacím listom resp. s Faktúrou v prítomnosti skladníka, ktorý mu tovar odovzdáva. Akékoľvek neskoršie reklamácie Dodávateľ neakceptuje.

V prípade expedície tovaru prepravnou službou je Odberateľ povinný nahlásiť akúkoľvek nezrovnalosť voči sprievodným dokladom (Dodací list, Faktúra atď.) ihneď po prevzatí zásielky najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia. Túto skutočnosť oznámi mailom na adresu knihy@prohuman.sk a dohodne si so zástupcami Dodávateľa ďalší postup. Akékoľvek neskoršie reklamácie uplatňované Odberateľom po dni prevzatia zásielky resp. po uplynutí 3 pracovných dní od prevzatia nie je možné akceptovať.

8 Záruka a servis

Dodávateľ poskytne Odberateľovi záruku v dĺžke trvania uvedenej v záručnom liste, t.j. v dĺžke trvania akú poskytuje výrobca tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo vyššou mocou.

Podstatné náležitosti uplatnenia reklamácii a spôsob ich vybavenia upravuje reklamačný poriadok Dodávateľa.

9 Odstúpenie od zmluvy

Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10 Záverečné ustanovenia

VOP sa stávajú záväznými pre obidva zmluvné strany dňom akceptovania Odberateľom pri registrácii alebo objednávke tovaru. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke Dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. Tieto VOP rušia medzi zmluvnými stranami skôr dojednané VOP zverejnené na Webovej stránke do času zverejnenia týchto VOP na Webovej stránke Dodávateľa.

Odoslaním objednávky sa Odberateľ zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa cenníkov Dodávateľa za tovar vrátane expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok Dodávateľa v znení platnom v deň potvrdenia objednávky Dodávateľom.

Odberateľ si je vedomý so spracovaním osobných údajov Odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súhlasí so spracovávaním jeho osobných údajov v objednávke informačného systému Dodávateľa. Odberateľ objednaním tovaru súhlasí dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Odberateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé.